Brussels Capital Region
Terug naar actieterreinen

Polarisering en radicalisering

De radicale en antidemocratische tendensen in de maatschappij kunnen leiden tot geweld en, in het meest extreme geval, tot terrorisme. Die tendensen worden aangewakkerd of ontstaan door een emotionele en sociale dynamiek: polarisering.

Preventie is essentieel voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de burger. Meerdere actoren, uiteenlopende middelen en diverse perspectieven moeten worden ingezet.

Strategie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderneemt verschillende maatregelen om polarisering en radicalisering te voorkomen. Bijvoorbeeld:

  • steun bieden aan de gemeenten, de Brusselse politiezones en de gewestelijke verenigingen en organismes in verband met middelen, expertise, doorverwijzingsmogelijkheden en coördinatie; 
  • de lokale initiatieven optimaliseren via een integratieve en integrale aanpak. Ofwel in een van de fasen van het radicaliseringsproces, ofwel van bij de vroegtijdige preventie tot de sociale herinschakeling;
  • de analyse van de beeldvorming van die verschijnselen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versterken.


De gevoerde acties hebben een overkoepelende draagwijdte en vormen een aanvulling op de bestaande initiatieven op verschillende beleidsniveaus. Het streefdoel: pragmatische acties, gemeenschappelijke en gedeelde middelen en een degelijke begeleiding van de burger.
 

Verwezenlijkingen