Brussels Capital Region
Terug naar actieterreinen

Mensenhandel en mensensmokkel

Mensenhandel gaat voornamelijk over de economische (horeca, bouw, huispersoneel) en seksuele uitbuiting van personen, de uitbuiting van bedelarij  of van de kwetsbaarheid van een persoon om die te forceren tot het plegen van misdrijven en delicten. Tot slot valt ook het oogsten en vervoeren van organen onder mensenhandel.
Mensenhandel is rechtstreeks gekoppeld aan migratie. In eerste instantie gaat de aandacht naar de smokkelaars die in ruil voor een buitensporige som instaan voor de organisatie van de transit, het binnenkomen en het onwettige verblijf van personen die niet uit de Europese Unie afkomstig zijn.

Strategie

Het nationale ‘Actieplan strijd tegen mensenhandel 2015-2019’ en het nationale ‘Actieplan ter bestrijding van mensensmokkel 2015-2018’ werden goedgekeurd in de interdepartementale cel voor de coördinatie van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel, waarvan de gefedereerde entiteiten lid zijn.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt de focus op de volgende verschijnselen: 

  • huisjesmelkerij; 
  • uitbuiting van huispersoneel;
  • uitbuiting van bedelarij;
  • pooierschap en prostitutie. 


Een betere opsporing van slachtoffers is noodzakelijk. Nauwe samenwerking van de strafrechtelijke en administratieve politie, alsook een partnergerichte aanpak van de verschillende federale, gewestelijke en plaatselijke besturen, moet de identificatie van mensenhandel en uitbuiting bevorderen.

De mogelijkheden van het slachtofferstatuut moeten breed verspreid worden onder een maximum aan actoren. Dat zal een meer doeltreffende toepassing van de wet betreffende slachtofferbescherming mogelijk maken. Het resultaat is een betere begeleiding, die rekening houdt met de eventuele psychologische en materiële moeilijkheden van het slachtoffer en van een dergelijk statuut. De preventie integreert zich in de continuïteit van die globale informatieopdracht van de maatschappij. Bovendien wordt ook geïnvesteerd in de opleiding van specifieke actoren.