Brussels Capital Region
Terug naar actieterreinen

Aantasting van de menselijke integriteit

De aantasting van de menselijke integriteit verwijst naar geweld in eender welke vorm.

De Raad van Europa definieert geweld als: "iedere daad of nalatigheid gepleegd door een persoon (of een groep) als hij schade berokkent aan het leven, aan de lichamelijke of fysieke integriteit of aan de vrijheid van een persoon (of van een groep) of de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid ernstig in gevaar brengt en/of zijn financiële zekerheid benadeelt".

Het geweld kan plaatsvinden in de openbare ruimte of in de privésfeer. Het kan gaan om verbaal, psychologisch, fysiek of seksueel geweld. Geweld manifesteert zich in woorden, gedragingen, handelingen of gebaren.

Strategie

De partners verbinden zich ertoe om op overkoepelende wijze de sensibilisering te bevorderen en maatregelen te nemen om discriminatie en geweld terug te dringen.

Op het gebied van geweld in de openbare ruimte beoogt de strategie de complementariteit van alle interventie- en preventieactoren. Bijzondere aandacht gaat naar de meest kwetsbare personen, risicoplaatsen en het openbaar vervoer.

Bij intrafamiliaal geweld moet er bijvoorbeeld gezorgd worden voor een warm onthaal, waarin de slachtoffers een luisterend oor, een zekere bescherming en ook informatie over hulpmogelijkheden vinden.

Voor discriminatie en haatmisdaden wil de strategie in de eerste plaats de slachtoffers bewust maken van hun rechten. De feiten worden namelijk zelden gemeld en blijven dus onzichtbaar.

De prioriteiten:

  • het opsporings- en vervolgingsbeleid uniformiseren;
  • alle betrokken actoren sensibiliseren, vooral magistraten, politie, justitiehuizen en sociale inspectiediensten;
  • de samenwerking en informatie-uitwisseling optimaliseren tussen politie en justitie, UNIA en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM);
  • het onthaal en de opvang van slachtoffers en de registratie van klachten verbeteren en zorgen voor een degelijke opvolging van de daders;
  • geweld tegen gezagsdragers strafbaar stellen.
     

Verwezenlijkingen